فراجا گردشگری

موزه های برتر سال عرضه شدند

موزه های برتر سال عرضه شدند فراجا: کمیته ملی موزه ها (ایکوم ایران) 27 موزه برتر در سال 1401 را معرفی نمود و تعدادی دیگر از موزه ها را شایسته تقدیر دانست.


به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، این موزه ها برحسب امتیاز دریافت شده در شاخص هایی همچون معرفی و بازدید، پژوهش، مناسب سازی، فعالیت در فضای مجازی، خلاقیت و نوآوری، کودکان و نوجوانان، آموزش، نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، توسعه مدیریت، کوشش برای بقا، گردآوری و روز جهانی موزه انتخاب شده اند.
موزه های برگزیده از سراسر ایران، بعد از ارزیابی ایکوم بدین سان معرفی شدند:
۱ - موزه خلاقیت و معماری در فاکتورهای بازدید، پژوهش، فعالیت در فضای مجازی و آموزش بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در فاکتورهای کودک و نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص معرفی، خلاقیت و نوآوری، مناسب سازی برای معلولان با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۲- مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در فاکتورهای آموزش، کودکان و نوجوانان و فعالیت در فضای مجازی بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۳- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در فاکتورهای نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، روز جهانی موزه، توسعه مدیریت، خلاقیت و نوآوری، پژوهش، معرفی و بازدید بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و کودک و نوجوان با گرفتن رتبه ۲ و در شاخص آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۴ ـ موزه تجارت جندی شاپور در فاکتورهای نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۵ ـ موزه تاریخ علوم اردبیل در فاکتورهای آموزش، گردآوری، روز جهانی و بازدید بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در فاکتورهای فعالیت در فضای مجازی و پژوهش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داورا ن قرار گرفت.
۶- عصارخانه شاهی در شاخص فعالیت در فضای مجازی بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص آموزش با کسب رتبه ۲ و در شاخص بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۷ - موزه چهلستون در فاکتورهای آموزش و بازدید بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و درشاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص توسعه مدیریت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۸ - موزه بانک ملی ایران در فاکتورهای اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و پژوهش بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در فاکتورهای معرفی، گردآوری، توسعه مدیریت و بازدید با کسب رتبه ۲ و در شاخص آموزش با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
۹ - موزه آثار تاریخی چغازنبیل و هف تپه (موزه هفت تپه) در شاخص نگهداری و حفاظت بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در فاکتورهای آموزش و معرفی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۰ - موزه فضای باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران در شاخص خلاقیت و نوآوری بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داورا ن قرار گرفت.
۱۱ - مجموعه موزه های آستان قدس رضوی در شاخص گردآوری و بازدید بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در فاکتورهای نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و توسعه مدیریت و خلاقیت و نوآوری و پژوهش با کسب رتبه ۲ در شاخص فعالیت مجازی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۲ - موزه رضا عباسی در شاخص نگهداری و حفاظت و فعالیت مجازی بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۳ – چینی خانه در شاخص کودک و نوجوان بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص نگهداری و حفاظت و بازدید با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۴ - موزه دانشگاه جنگ (خانه تیمورتاش) در شاخص بازدید بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۵ - موزه مردم شناسی میمه (حمام گرده) در فاکتورهای اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی و کوشش برای بقا بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۶ - موزه هنر مشکین فام در شاخص گردآوری بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
۱۷ - موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در شاخص گردآوری و توسعه مدیریت بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
۱۸ - موزه کودک ارومیه در شاخص کودک و نوجوان بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۱۹ - موزه مجازی ورزش در شاخص روز جهانی موزه بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
۲۰ - موزه ملی ارتباطات در شاخص فعالیت در فضای مجازی بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در فاکتورهای توسعه مدیریت، معرفی و بازدید با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۲۱ - موزه خودرو های تاریخی و دست ساز یز د در شاخص مناسب سازی موزه ها جهت استفاده معلولین و جانبازان بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص خلاقیت و نوآوری با کسب رتبه 2 مورد و در شاخص کودک و نوجوان با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
۲۲ - موزه خیابان ولیعصر در شاخص پژوهش بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص فعالیت در معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
۲۳ - موزه تخصصی آوا و نما در شاخص کوشش برای بقا بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
۲۴ - موزه عروسک خراسان جنوبی در شاخص کودک و نوجوان بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
۲۵ - موزه برزک در شاخص معرفی بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص کوشش برای بقا با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
۲۶ - سراموزه رهگشای در شاخص معرفی بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد.
۲۷ - موزه مقدم در شاخص معرفی بعنوان موزه برگزیده برگزیده شد و در شاخص باز دید با گرفتن رتبه 3 مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
همچنین تعداد دیگری از موزه ها با بررسی شاخص ها مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفتند، از جمله:
موزه تخصصی کودک و هیجان در شاخص بازدید با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه علوم و فناوری و تاریخ طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز در شاخص بازدید با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه کودکی ایرانک در شاخص مناسب سازی موزه ها جهت استفاده معلولین و جانبازان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
خانه موزه خیمه شب بازی ایران در فاکتورهای آموزش، تلاش بر ای بقاء و معرفی با کسب رتبه ۲ مور د تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه ملی علوم و فناوری در فاکتورهای بازدید، آموزش، گردآوری، معرفی با کسب رتبه ۲ در شاخص اعمال استانداردهای فنی وتوسعه فیزیک، پژوهش، کودک و نوجوان و خلاقیت و نوآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه سینما در شاخص کودک و نوجوان با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه هنرهای تزئینی اصفهان در فاکتورهای آموزش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
خانه-موزه بتهوون (چمن آرا) در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
باغ موزه نگارستان در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه دیرینه شناسی و مردم شناسی خلیج فارس هرمزگان ـ بندرعباس در شاخص فعالیت در فضای مجازی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه گنجینه تاریخ فارس در شاخص پژوه ش با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه گرمابه علی قلی آقا در شاخص پژوهش با کسب رتبه ۲ و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
غار موزه وزیری در شاخص خلاقیت نوآوری با کسب رتبه ۲ و کوشش برای بقا با گرفتن رتبه 3 مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه ملی هنر و ادبیات کودک و نوجوان در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه آب یزد در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۲ ودر شاخص فضای مجازی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه بزرگ و منطقه ای خراسان در شاخص روز جهانی موزه با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه مردم شناسی شهرستان اوز و خانه بومیان کیش در شاخص گردآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص پژوهش، فعالیت مجازی و بازدید با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شاخص روز جهانی موزه با کسب رتبه ۲ و در شاخص گردآوری با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیا ت داوران قرار گرفت.
موزه شهرداری اردبیل در شاخص بازدید و گردآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه مردم شناسی جناح در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص گردآوری و... با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه صنعت نفت غرب، کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی کرمانشاه در شاخص نگهداری و حفاظت با گرفتن رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه گنجینه و کتابخانه اهدایی مرحوم دکتر حبیبی در فاکتورهای نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه آبگینه و سفالینه ها در شاخص نگهداری و حفاظت با گرفتن رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
موزه نفت سوزها در شاخص معرفی با گرفتن رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.
منبع:

1401/02/29
14:33:40
0.0 / 5
179
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
فراجا
faraja.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فراجا محفوظ است - سال 1396 تا 1401

فراجا

یافتن بهترین جا برای گردشگری
تماس جهت تبلیغات در سایت: 3722-470-912